ЗА НАС

„Пазари Север” ЕАД е търговско дружество, регистрирано съгласно нормите на Търговския Закон. Капиталът на дружеството е 100% собственост на Столична Община. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който се назначава по решение на Столичен Общински Съвет.

 През 2006 г. дружеството, с предишно наименование „Пазари Оборище” ЕАД пое активите и пасивите на „Пазари Младост” ЕАД и „Пазари Невен” ЕАД, които дружества са прекратени без ликвидация чрез вписването им в „Пазари Оборище” ЕАД.
Броят на стопанисваните от нас площадки определя и начина ни на работа, който изисква постоянна комуникация между служителите, както и ежедневното обикаляне за такси, които се събират на място.

През 2006 – 2007 г. се ремонтира голяма част от материално – техническата база. Изготвиха се идейни проекти за реконструкция на пазари „ Герена”, „Толстой”, „Подуяне”.

Новата структура и система за счетоводство заработи на 100% през декември 2006 г.
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Може да прочетете Етичния кодекс на "Пазари Север" ЕАД от тук.
 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Може да прочетете Политиката по управление на качеството на "Пазари Север" ЕАД от тук.


ПРОЕКТ: BG051PO001-1.1.13 "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

"Пазари Север" ЕАД е страна по проект на:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПРОЕКТ: BG051PO001-1.1.13 „НОВО РАБОТНО МЯСТО”
ДОГОВОР ESF-1113-01-07-12

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

НОВИНИ 

  01.09.2016 г.
 

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

Конкурс №7/2016 г.: Конкурс за отдаване под наем на обекти за търговска дейност, стопанисвани и управлявани от дружеството

Конкурс №8/2016 г.: Конкурс за отдаване под наем на терени /търговски площи/ за търговска дейност, стопанисвани и управлявани от дружеството

Конкурс №9/2016 г.: Конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия и бизнес шкафове за търговска дейност, стопанисвани и управлявани от дружеството

Конкурс №10/2016 г.: Конкурс за отдаване под наем на търговски площи за разполагане на подвижни търговски маси на Пазар "Александър Невски", стопанисвани и управлявани от дружеството

Конкурс №11/2016 г.: Конкурс за отдаване под наем на модули на Пазар "Бански", стопанисвани и управлявани от дружеството

Конкурс №12/2016 г.: Конкурс за отдаване под наем на обекти за търговска дейност на Пазар "Връбница", стопанисвани и управлявани от дружеството

Виж в НОВИНИ ->

 
Copyright ©2009 "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

Created and Supported by  Studio BENT

Централен офис:
София 1517,
ж.к."Суха река", бл.18

телефон: +359 (2) 945 01 43
факс: +359 (2) 945 01 41
email: office@pazarisever.bg